Quản trị và Kinh doanh quốc tế

Cấu trúc chương trình

VNUK >Quản trị và Kinh doanh quốc tế >Cấu trúc chương trình

Giới thiệu

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm gồm 9 học kỳ (Năm thứ nhất có ba học kỳ), trong đó 8 học kỳ tích lũy kiến thức tại Viện và 1 kỳ thực tập thực tế tại doanh nghiệp hoặc các cơ sở thực tập.

Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng theo Quy chế 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cấu trúc chương trình

STT

Khối kiến thức

Tín chỉ

1

Kiến thức giáo dục đại cương

44

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Trong đó:

–        Kiến thức cơ sở của khối ngành

–        Kiến thức cơ sở của ngành

–        Kiến thức chuyên ngành

81

 

30

24

27

3

Kiến thức bổ trợ tự chọn (tối thiểu)

3

4

Thực tập và Tốt nghiệp

7

 

Tổng cộng

135

Nôi dung chương trình chi tiết như sau:

    • Kiến thức giáo dục đại cương:

TT

Mã smôn học

 

Tên môn học

Số tín chỉ

Lên lớp (tiết)

Thí nghiệm

/Thực hành (tiết)

Tự học (tiết)

Lý thuyết

Chữa

Bài tập/thảo luận

1

BEB22029

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

2

45

 

 

60

2

BEB33054

Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

3

45

 

 

90

3

BEB22034

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

45

 

 

60

4

BEB43060

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

45

 

 

90

5

BEB17005

Tiếng Anh học thuật 1

7

105

 

 

175

6

BEB17006

Tiếng Anh học thuật 2

7

105

 

 

175

7

BEB15011

Tiếng Anh học thuật 3

5

75

 

 

125

8

BEB12007

Chuẩn bị kỹ năng thi IELTS 1

2

15

 

30

50

9

BEB12012

Chuẩn bị kỹ năng thi IELTS 2

2

15

 

30

50

10

BEB12001

Kỹ năng học thuật

2

30

 

 

50

11

BEB12002

Tin học ứng dụng

2

15

 

30

50

12

BEB11003

Kỹ năng giao tiếp LT

1

15

 

 

50

13

BEB12003

Kỹ năng giao tiếp

2

18

 

24

50

14

BEB12004

Lập kế hoạch phát triển cá nhân LT

2

10

 

 

50

15

BEB13004

Lập kế hoạch phát triển cá nhân

3

15

30

 

50

16

BEB12010

Văn hóa toàn cầu

2

15

 

30

50

17

BEB11013

Giới thiệu Văn hóa và Giáo dục Anh

1

15

 

 

45

18

BEB12013

Văn hóa và Giáo dục Anh

2

15

 

30

50

Tổng cộng (tối thiểu)

41

600

30

150

1150

 

  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

           Kiến thức cơ sở khối ngành

TT

Mã số môn học

Mã số môn học

Số tín chỉ

Lên lớp (tiết)

Thí nghiệm

/Thực hành

(tiết)

Tự học (tiết)

Lý thuyết

Chữa

Bài tập/thảo luận

1

BEB13008

Toán trong kinh tế

3

45

45

 

90

2

BEB23026

Nhập môn kinh tế học

3

36

18

 

90

3

BEB13015

Nhập môn Quản trị và Kinh doanh

3

42

6

 

90

4

BEB13014

Marketing căn bản

3

39

6

6

90

5

BEB23032

Phân tích kinh doanh căn bản

3

36

18

 

90

6

BEB23033

Luật kinh doanh

3

42

6

 

90

7

BEB23025

Hành vi tổ chức

3

42

6

0

90

8

BEB23028

Nguyên lí kế toán

3

39

12

 

90

9

BEB43066

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

3

30

6

24

90

10

BEB13009

Khởi sự kinh doanh

3

39

0

12

90

11

BEB13116

Tư duy thiết kế

3

39

0

12

90

Tổng cộng (tối thiu)

30

390

123

42

900

Kiến thức cơ sở ngành: (bao gồm kiến thức ngành Quản trị kinh doanh bắt buộc)

TT

Mã số môn học

 

Tên môn học

Số tín chỉ

Lên lớp (tiết)

Thí nghiệm

/Thực hành

(tiết)

Tự học (tiết)

Lý thuyết

Chữa

Bài tập/thảo luận

1

BEB23030

Kế toán quản trị

3

39

12

 

90

2

BEB43065

Lãnh đạo

3

39

12

0

90

3

BEB43057

Quản trị sự kiện

3

39

12

0

90

4

BEB43063

Quản trị dự án

3

39

12

0

90

5

BEB33049

Quản trị sản xuất

3

36

6

12

90

6

BEB33053

Quản trị chất lượng

3

39

12

0

90

7

BEB33110

Quản trị nguồn nhân lực

3

15

 

60

90

8

BEB33111

Quản trị tài chính

3

15

 

60

90

Tổng cộng

24

261

66

132

720

  • Kiến thức chuyên ngành:  bao gồm kiến thức ngành Quản trị kinh doanh bắt buộc và kiến thức chuyên ngành Kinh doanh quốc tế bắt buộc

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Lên lớp (tiết)

Thí nghiệm

/Thực hành

(tiết)

Tự học (tiết)

Lý thuyết

Chữa

Bài tập/thảo luận

1

BEB23031

Môi trường kinh doanh quốc tế

3

42

6

 

90

2

BEB23027

Kinh doanh quốc tế

3

42

6

0

90

3

BEB43056

Quản trị chiến lược quốc tế

3

45

0

 

90

4

BEB33051

Quản trị đa văn hóa

3

39

12

 

90

5

BEB33052

Luật thương mại quốc tế

3

42

6

 

90

6

BEB43064

Tài chính quốc tế

3

45

 

 

90

7

 

BEB43062

Các vấn đề đương đại trong Kinh doanh quốc tế

3

45

 

 

90

8

BEB43059

Kinh doanh Xuất nhập khẩu

3

45

 

 

90

9

BEB33070

Marketing quốc tế

3

45

 

 

90

Tổng cộng

27

390

30

 

810

  • Kiến thức bổ trợ tự do: (các môn học tự chọn, sinh viên chọn ít nhất 6 tín chỉ trong số các môn học này)

TT

Mã số môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Lên lớp (tiết)

Thí nghiệm

/Thực hành

(tiết)

Tự học (tiết)

Lý thuyết

Chữa

Bài tập/thảo luận

1

BEB43067

Thương mại điện tử

3

39

12

 

90

2

BEB43114

Marketing kỹ thuật số

3

39

12

 

90

3

BEB43068

Lập kế hoạch kinh doanh

3

39

12

 

90

4

BEB43115

Tuyển dụng và giữ chân nhân tài

3

39

12

 

90

Tổng cộng (tối thiểu)

6

39

12

 

90

  • Thực tập nghề nghiệp: 7 tín chỉ (tối thiểu 20 tuần, tương đương khoảng hơn 700 giờ thực tập).

Thực tập theo dự án: sinh viên sẽ tham gia vào một dự án cụ thể tại doanh nghiệp với 7 tín chỉ do doanh nghiệp và giảng viên hướng dẫn cùng đánh giá. Đồng thời, sinh viên cần tích lũy 6 tín chỉ bắt buộc của hai môn học sau khi hoàn thành kỳ thực tập. Các học phần trong kì thực tập được tổ chức giảng dạy theo hình thức dạy theo dự án gồm các môn Quản trị nguồn nhân lực và Quản trị tài chính. Ngoài ra, sinh viên có thể chọn đi học trao đổi và làm việc ở nước ngoài. Trong thời gian này, sinh viên cần tích lũy đủ tín chỉ tương đương tại Việt Nam (13 tín chỉ).

THÔNG TIN CHUNG

Ngành: Quản trị Kinh doanh quốc tế
Mã ngành: 7341024
Bằng cấp: Cử nhân Quản trị Kinh doanh quốc tế
Thời gian đào tạo: 4 năm
Chỉ tiêu: 30
Phương thức xét tuyển:
1. Xét tuyển kết quả kì thi THPT QG
2. Xét tuyển học bạ THPT
3. Xét tuyển theo tiêu chí riêng của VNUK
4. Xét tuyển thẳng
5. Xét tuyển kết quả kì thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

 

Xem thêm

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ – VNUK

NGÀNH NGHỀ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nhắn tin Fan page hoặc gọi 0236 3646009 để được tư vấn trực tiếp