Xét tuyển thẳng

Công bố kết quả

Kết quả

Kết quả sẽ được thông báo theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đăng ký ngay

Học viên năm đầu

mở rộng phương thức xét tuyển – “cánh cửa tương lai” rút ngắn khoảng cách đến với trường đại học công lập quốc tế