zero

Tag

Định nghĩa về Khả năng được tuyển dụng Trong ngôn ngữ của các nhà tuyển dụng, có một tiêu chí gọi là Employability – tạm dịch là Khả năng được tuyển dụng. Đây là một khái niệm quan trọng mà bạn sẽ phải suy nghĩ về nó trong quãng thời gian tại VNUK. Bất kể...
Read More