Quản trị kinh doanh số

Giới thiệu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong
cách thức cạnh tranh của các doanh nghiệp của một ngành, bên cạnh sự hình thành và phát triển
của ngành mới là sự bão hoà của một số ngành trước đây từng được xem là lợi thế. Theo dự báo
của Diễn đàn Kinh tế thế giới (Word Economic Forum) đến năm 2025 nhu cầu nhân lực có kỹ
năng số hoá vẫn tiếp tục tăng cao, đặc biệt các việc làm về phân tích dữ liệu, chiến lược số hoá,
marketing kỹ thuật số, chuyên gia chuyển đổi số luôn được ưu tiên hàng đầu. Tại Việt Nam, xét
trên bình diện chung, bản chất cơ bản của CMCN 4.0 là cuộc cách mạng số nhưng nhân lực chất
lượng cao trong lĩnh vực lại quá ít hoặc các ngành gần lại hoàn toàn thiếu các kỹ năng số hoá để
thích ứng với thị trường việc làm tương lai. Thực trạng này cho thấy việc xây dựng, phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao là vô cùng cấp thiết. Trong bối cảnh ấy, chuyên ngành Quản trị
kinh doanh số ra đời nhằm đào tào nguồn nhân lực Quản trị kinh doanh có tư duy, kỹ năng làm
việc trong môi trường số hoá cũng như có năng lực thực hiện chiến lược chuyển đổi số cho
doanh nghiệp, góp phần vào công cuộc CMCN 4.0 của Việt Nam.

Thông tin chính

Ngành: Quản trị Kinh doanh Số
Mã ngành: 7340124

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức 5: Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của VNUK