Trần Hùng Thiện

Tag

Với tầm nhìn đào tạo đội ngũ nhân lực phát triển toàn diện trong môi trường sáng tạo và nhân bản, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK) không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức chuyên ngành mà còn thúc đẩy việc học tập, rèn luyện các kỹ năng mềm quan...
Read More