Quản trị và Kinh doanh quốc tế

Giảng viên

Đội ngũ nhân sự

Trần Phan Hương Dung

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Evans Anthony

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Huỳnh Thị Ngọc Hoa

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Hyunkon Kahng

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Võ Đình Đức

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Trần Anh Khoa

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

GEORGE COMNENUS

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Thành Long

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Jason Nanton

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Hải Như

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Duy Quý

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Thị Hương

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Trần Thị Minh Duyên

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Lê Thị Ngọc Hoa

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Dương Hạnh Tiên

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Hiệp

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Đinh Trần Thanh Mỹ

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Đặng Hữu Mẫn

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Đường Nguyễn Hưng

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Thành Đạt

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Hữu Cường

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Mai Quỳnh Anh

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail

Nguyễn Chánh Tú

Giảng viên thỉnh giảng
More Detail