Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế

Giảng viên

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ giảng dạy

Phuong Lan (Lani) Nguyen, MA

Lecturer

– MA, Tourism Management, Victoria University of Wellington, New Zealand
– BA, Business Administration, Hanoi University, Vietnam