duc.vo@vdd.vn

Võ Đình Đức,MA

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

  • Email: duc.vo@vdd.vn
  • Quá trình đào tạo:
    • 2014: Thạc sĩ luật thương mại quốc tế tại Đại Học Hertfordshire, Vương Quốc Anh
    • Cử nhân Luật tại Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
  • Quá trình giảng dạy và công tác:
    • Hiện tại: Giảng viên môn Business Law tại Viện Việt – Anh, Đại Học Đà Nẵng