huongdungtp@gmail.com

Trần Phan Hương Dung

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

  • Email: huongdungtp@gmail.com
  • Quá trình giảng dạy và công tác:

-Hiện nay: Giảng viên thỉnh giảng môn Introduction to Marketing tại Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt-Anh