vy.tran@vnuk.edu.vn

Trần Thị Ngọc Vỹ, PhD

Giảng viên

Thông tin chung

 • Đơn vị: Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế – Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt Anh
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh quốc tế – Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt Anh
 • Di động: (+84) 90 112 5566
 • Email: vy.tran@vnuk.edu.vn
 • Quá trình đào tạo
  • 1996-1999: PTTH chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng;
  • 2000-2004: Đại học Ngoại Thương, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Tp Hồ Chí Minh;
  • 01/10/2007-07/12/2007: Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học, Khoa Sư Phạm, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội;
  • 01/10-31/12/2012: Nghiệp vụ sư phạm Đại học, Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;
  • 24-26/10/2007: Training needs analysis and post training evaluation, Navigos Group;
  • 2006-2009: Thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng; 2010-2011: Thạc sĩ, ngành Kinh tế quốc tế và Tài chính, Đại học Queensland (University of Queensland), Australia;
  • 01/10/2014 – 12/2018: Tiến sĩ ngành Tài chính và Rủi ro, Đại học Nottingham (University of Nottingham), UK;
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • 01/03/2020-nay: Giảng viên, Phụ trách ngành Quản trị kinh doanh quốc tếtại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng
  • 01/2020-nay: Giảng viên thỉnh giảng tại Giảng viên thỉnh giảng.
  • 20/10/2019- nay: tham gia cộng tác phản biện cho Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
  • 06/2019-12/2019: Phụ trách hội thảo quốc tế COMB2019  (conference administrator); https://due.udn.vn/vi-vn/comb-intro/cid/4020 viết bài cho hội thảo COMB2019, CIEMB2019, ICYREB2019;  đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, soạn giảng kinh tế vi mô
  • 3/2012- 09/2014: Dạy môn Quản trị tài chính, Quản trị vốn luân chuyển; Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; làm thư ký các hội thảo khoa học của DUE do DBA chủ trì; biên soạn tài liệu giảng dạy Tài chính cho Trung Tâm Giáo dục thường xuyên, Đại học Đà Nẵng tại Tổ bộ môn Tài Chính, Khoa Quản trị kinh doanh (DBA), Đại học Kinh tế (DUE), Đại học Đà Nẵng.
 • Nghiên cứu khoa học
  • 2020: Thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm và hiệu quả hoạt động của công ty: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam.
  • 2020: Đề án: Xây dựng mô hình và kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2020-2025, tầm nhìn 2030
  • 2019: Nghiên cứu mô hình tăng trưởng trong nền kinh tế số của Việt Nam.
  • 2019: Independent director busyness and external finance: Evidence from an emerging market. Author: Tran Thi Ngoc Vy
  • 2019: Director networks and acquirers’ stock returns in emerging markets: Evidence from India. Author: Tran Thi Ngoc Vy
  • 2019: Board connections and post-merger performance: Evidence from an emerging economy. Author: Tran Thi Ngoc Vy 
  • 2017: How does director network continuity affect acquisition performance: The case of India. Authors: Tran Thi Ngoc Vy, Hang Le, David Paton.
  • 2014: Lực tài trợ nội tại – Giải pháp cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thị Ngọc Vỹ. 
  • 2013: Ứng dụng lý thuyết trò chơi cho các hệ thống đồng tạo giá trị. Tác giả: Trương Hồng Trình, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thị Ngọc Vỹ.
  • 2013: Tài trợ chuổi cung ứng- Giải pháp về vốn và tồn kho của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Ngọc Vỹ, Nguyễn Thị Nhã Uyên
  • 2013: Thẩm định chi tiết trong mua lại và sáp nhập -Trường hợp của ngân hàng hoàng gia Scotland. Tác giả: Trần Thị Ngọc Vỹ
 • Khen thưởng: 
  • Dean’s Honour Roll Award for Outstanding Academic Excellence (University of Queensland, Australia). Năm: 2011.
  • Best Student Paper Award (British Academy of Management, United Kingdom). Năm: 2017.
  • Best Paper Award at International Conference on Management and Business. Năm: 2019.