khoatadn@gmail.com

Trần Anh Khoa

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

 • Di động: +84 (0)944 117 187
 • Email: khoatadn@gmail.com
 • Quá trình đào tạo:
  • 2009-2011: Cử nhận Quản trị kinh doanh, Đại học Duy Tân
  • 2005-2009: Cử nhân Công nghệ thoogn tin, Đại học Huế
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Hiện tại: Giảng viên môn Digital Marketing tại Viện Việt – Anh, Đại Học Đà Nẵng
  • 4/2018 – hiện nay: Quản lý tại Cốc Cố Browser chi nhánh Đà Nẵng
  • 01/2013- 04/2018: Quản lý Digital Marketing tại Thời trang Merriman
  • 01/2013- 06/2018: Nhà sáng lập Difital Marketing Agency- Enjoy Creative Agency
  • 2013-2016: Giảng viên Digital Marketing tại Microsoft IT Academy