thuynt_univdn@yahoo.com

Nguyễn Thị Thủy, PhD

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

  • Đơn vị: Khoa Thương mại – Trường Đại học Kinh tế
  • Địa chỉ liên hệ:
  • Điện thoại cơ quan: 836935
  • Email: thuynt_univdn@yahoo.com
  • Quá trình giảng dạy và công tác:

-Từ 1999-nay: Giảng viên tại Khoa Thương Mại, Đại học Kinh tế, Đà Nẵng

-Giảng viên thỉnh giảng tại Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt-Anh