quynhanhmai2410@gmail.com

Mai Quỳnh Anh, MA

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

 • Email: quynhanhmai2410@gmail.com
 • Quá trình đào tạo:
  • Cử nhân Marketing, Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng.
  • Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) (Chuyên ngành Marketing): Đại Học Gloucestershire
  • Thạc sĩ Sư Phạm Anh (TESOL): Đại Học Nottingham Trent, UK 
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Hiện nay:
   • Giảng viên tại Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
   • Giảng viên thỉnh giảng môn Introduction to Marketing và International Marketing tại Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt-Anh
 • Thành tích và khen thưởng:
  • Một trogn năm Samsung Asia Elites 2008 and got the honorable scholarship of Samsung Electronics Viet Nam.
  • Quản lý thực tập sinh at Samsung Electronics Viet Nam.
  • Một trong mười hai quản lý thực tập sinh tại Coca-Cola Beverages Viet Nam Ltd