kahnghk@yonsei.ac.kr

Hyunkon Kahng, PhD

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

 • Email: kahnghk@yonsei.ac.kr
 • Quá trình đào tao:
  • 1993: Tiến sĩ kinh doanh, Đại học Chicago

  • 1986: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh ,Đại Học Chicago

  • 1977: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Yonsei, Hàn Quốc

 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Hiện tại: Giảng viên môn Foundation of Business Analytics tại Viện Việt – Anh, Đại Học Đà Nẵng
  • Hiện tại: Giảng viên kinh tế, quản trị kinh doanh tại Đại Học Yonsei, Hàn Quốc