g.a.comnenus@tilburguniversity.edu

GEORGE A. COMNENUS

Giảng viên thỉnh giảng

Thông tin chung

  • Di động: +31 (0)6 39 67 91 19
  • Email: g.a.comnenus@tilburguniversity.edu
  • Quá trình giảng dạy và công tác:

-Hiện tại: Giảng viên môn International Trade Law tại Viện Việt – Anh, Đại Học Đà Nẵng