Khoa học Dữ liệu

Đội ngũ nhân sự

VNUK >Khoa học Dữ liệu >Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Giảng viên cơ hữu
Giáo viên thỉnh giảng

Công ty 2

Assistant Professor

– PhD, Accounting, University of Washington
– MBA, University of Oregon

More Detail

Kingster

Assistant Professor

– PhD, Accounting, University of Washington
– MBA, University of Oregon

More Detail