Loading


TTTA – IELTS Scholar

Mục tiêu của khóa học là trang bị cho sinh viên với khả năng:

Đọc hiểu:

• Học từ vựng của chủ đề khác nhau thông qua một loạt các bài tập theo ngữ cảnh.

• Làm quen với các dạng bài tập trong kỳ thi IELTS Reading.

• Thực hành các kỹ năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

• Xây dựng chiến lược để hoàn thành IELTS Reading.

Viết:

• Hiểu được ba phần của một bài tiểu luận và viết các loại khác nhau của các đoạn văn (đoạn văn mô tả và quy trình, đoạn lấy ý kiến, các đoạn văn so sánh / tương phản, vấn đề / giải pháp đoạn văn)

• Hiểu được tổ chức của một bài tiểu luận và viết một bài luận.

Làm quen với các task của IELTS thông qua phương pháp tiếp cận từng bước để làm Viết và hướng dẫn các loại câu trả lời bài viết yêu cầu và các giai đoạn chính của quá trình viết.

• Biết các yêu cầu cụ thể của từng loại câu hỏi tiểu luận và các định dạng khác nhau để trình bày thông tin (bảng, biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn)

• Thực hành các câu hỏi cho Task 1 và Task 2

Ngữ pháp:

• Hiểu được các cấu trúc ngữ pháp thông qua các bài trình bày với các phương tiện trực quan

• Biết ví dụ trong hàng ngày bằng tiếng Anh đàm thoại, cùng với hiểu biết về cách dùng trang trọng

• Làm quen với cấu trúc mới thông qua các bài tập thực hành các cấu trúc mới, giúp họ sử dụng đúng, mô hình phù hợp trong các tình huống hàng ngày

• Nói và viết thư bằng cách sử dụng các cấu trúc mới

Từ vựng:

• Học từ vựng liên quan đến chủ đề, cũng như cụm từ và ngôn ngữ có thể được áp dụng cho bất kỳ chủ đề.

• Tìm hiểu các từ vựng được trình bày trong định nghĩa từ điển Collins Cobuild.

Nói:

• Nắm được thế nào là một câu trả lời IELTS hiệu quả thông qua các thông tin và các bài tập trong sách giáo khoa.

• Được cung cấp chiến lược như thế nào để đạt được một câu trả lời IELTS hiệu quả.

• Làm quen với các kỹ thuật bao gồm kĩ thuật ghi chú cho phần 2 của các thi nói IELTS.

• Phát triển khả năng nói lưu loát cho sinh viên, và tăng cường độ dài và chất lượng của các câu trả lời cho phần 3 của bài kiểm tra bằng cách sử dụng các bài báo.

• Thể hiện ý tưởng và quan điểm phức tạp trong kì thi IELTS thông qua các bài tập từ vựng

Nghe:

• Làm quen với nhiệm vụ nghe khác nhau và các loại câu hỏi.

• Làm quen với cách tiếp cận nghe top down và bottom up.

• Nghe câu trả lời mẫu và thực hành đọc những thành tiếng như học sinh nghe, sao chép lại phát âm của người bản ngữ

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi