Loading


TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “Sự dịch chuyển nghề nghiệp bên trong và ngoài tổ chức – Hệ sinh thái nghề nghiệp ở Việt Nam”, ngày 21/4/2017

Những năm gần đây chứng kiến một xu hướng phổ biến đáng chú ý trong số lượng người nghỉ việc tại các tổ chức, doanh nghiệp để tự kinh doanh. Lấy cảm hứng từ hiện tượng xã hội này, cô Hằng Trần, nghiên cứu sinh khoa Quản trị nguồn nhân lực tại Đại học Kinh doanh Southampton, Đại học Southampton, đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu “Sự dịch chuyển nghề nghiệp trong và ngoài doanh nghiệp – hệ sinh thái nghề nghiệp tại Việt Nam” nhằm đào sâu nghiên cứu về chiến lược dịch chuyển nghề nghiệp trong bối cảnh một nền kinh tế mới nổi dựa trên một khung sườn lý thuyết tổng hợp. Bài nghiên cứu này đã áp dụng phương thức nghiên cứu định tính với 83 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc từ nhiều khía cạnh của động lực phát triển nghề nghiệp trong hay ngoài doanh nghiệp. Trong số 83 cuộc phỏng vấn này, 65 người đầu tiên tham gia phỏng vấn là những người chủ động thôi việc tại tổ chức doanh nghiệp (mảng sáng) trong khi 18 người còn lại là những người bị buộc thôi việc (mảng tối). Việc phân tích chuyên sâu vào câu chuyện đằng sâu mỗi trường hợp kết hợp với sự trợ giúp trong phân tích dữ liệu của một phần mềm máy tính đã đưa ra một khung sườn của sự dịch chuyển nghề nghiệp và ranh giới của nó, vai trò của tổ chức doanh nghiệp và cấu trúc của sự phát triển nghề nghiệp, cùng với nhiều phương thức mà các cá nhân hoạch định và quản lý động lực nghề nghiệp của họ.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi