Loading


ThS. Đinh Trần Thanh Mỹ

Giảng viên ngành kinh doanh quốc tế

Nơi công tác:

Khoa Thương Mại – Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.

Phone:
(+84) 948 157 633
Email:
mydtt@due.edu.vn

Thông tin giảng viên:

 • Học tập:
  • Bằng Thạc sỹ: Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế, Đại học Griffith, Thành phố Brisbane, Úc. Đã hoàn thành: Tháng 12 năm 2013.
  • Bằng Cử nhân: Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Việt Nam. Đã hoàn thành: Tháng 7 năm 2010.
 • Quá trình giảng dạy và công tác:
  • Từ tháng 9/2010 đến nay: Giảng viên tại Khoa Thương Mại, trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.
  • Từ tháng 7/2012 đến 12/2013: Học thạc sĩ, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Griffith, Úc.
 • Các bài báo, báo cáo khoa học:
  • Bài báo: Phát triển du lịch bền vững – Vai trò của khách sạn. Tác giả: ThS. Bùi Thanh Huân, Đinh Trần Thanh Mỹ. Tạp chí Văn Hóa – Du Lịch Đà Nẵng, số 13, trang 40-45. Năm 2011.
  • Tham luận: Phát triển khách sạn bền vững. Tác giả: ThS. Bùi Thanh Huân, Đinh Trần Thanh Mỹ. Hội thảo Phát triển kinh tế – xã hội bền vững khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên – Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, trang 456-465. Năm 2011.
  • Tham luận: Nghiên cứu tác động của siêu thị đến nhận thức và hành vi kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ độc lập. Tác giả: Đinh Trần Thanh Mỹ. Hội nghị khoa học – Đại học Đà Nẵng. Năm 2010.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi