Loading


Ngày đăng: 6-9-2017

Ngày cập nhật: 20-9-2017

Với mục đích rèn luyện tính sáng tạo, khả năng tư duy, hình thành đam mê nghiên cứunkhoa học (NCKH) và năng lực tự học tập suốt đời cho sinh viên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng thông báo mời toàn thể sinh viên Viện VNUK tham gia đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong năm học 2017-2018. Nội dung cụ thể như sau:

   • Đối tượng tham gia

    Đối tượng tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài là những sinh viên có học lực từ khá trở lên (điểm số ≥ 2,5), có tư cách đạo đức tốt, đang theo học và thuộc diện quản lý của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh.

     • Nội dung và thành viên tham gia đề tài
      • Các đề tài NCKH của sinh viên có thể là một phần nội dung của đề tài NCKH các cấp do giảng viên, cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học chủ trì, hoặc là đề tài NCKH độc lập do từng sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, nhà khoa học trong nước hoặc ngoài nước.
      • Số sinh viên tham gia thực hiện 01 đề tài không quá 05 người/đề tài, trong đó có 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính. Mỗi sinh viên chỉ chịu trách nhiệm chính 01 đề tài và tham gia không quá 02 đề tài trong cùng một thời điểm.
      • Mỗi đề tài NCKH của sinh viên có thể có nhiều hơn 01 cán bộ hướng dẫn. Mỗi cán bộ hướng dẫn tối đa 02 đề tài.
       • Lĩnh vực nghiên cứu

        Sinh viên có thể đăng ký đề tài nghiên cứu thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây:

        • Kinh tế và Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh Quốc tế.
        • Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ: Khoa học Máy tính, Khoa học Y Sinh.
        • Liên ngành
         • Đăng ký thực hiện đề tài
          • Bước 1: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký (Tải tại đây) và gửi về Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế (KH&HTQT).
          • Bước 2: Đăng ký trực tuyến tại đây.Hạn cuối đăng ký: 17h ngày 15-9-2017(Gia hạn đến ngày 25-9-2017).
           • Kế hoạch triển khai
            STT Nội dung công việc Thời gian
            1 Đăng ký đề tài NCKH và nộp phiếu tại Phòng KH&HTQT 25-09-2017
            2 Nhận thông báo kết quả xét duyệt danh mục đề tài 30-09-2017
            3 SV có đề tài được phê duyệt nộp đề cương NCKH tại Phòng KH&HTQT 16-10-2017
            4 Nhận thông báo kết quả xét duyệt đề cương, quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn 26-10-2017
            5 Triển khai thực hiện đề tài NCKH 27-10-2017
            6 Nộp toàn văn và hồ sơ khoa học tại Phòng KH&HTQT 11-04-2018
            7 Báo cáo tại hội đồng đánh giá đề tài cấp Viện 25-04-2018
             • Trách nhiệm của sinh viên
              • Chủ động triển khai thực hiện đề tài NCKH một cách nghiêm túc, đúng nội dung đã đăng ký và kế hoạch đề ra.
              • Tham gia vào các seminar hướng dẫn thực hiện đề tài và bồi dưỡng các kỹ năng nghiên cứu.
              • Thường xuyên liên lạc với giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình triển khai đề tài.
              • Trung thực và có thái độ làm việc nghiêm túc, thực hiện các quy định về nghiên cứu khoa học. Trong trường hợp phát hiện công trình NCKH của sinh viên đạo văn hay không trung thực, Viện sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để thi hành các biện pháp kỷ luật đối với tác giả của công trình.
               • Quyền lợi của sinh viên
                • Được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất của Viện cho việc nghiên cứu, trình bày báo
                 cáo tổng kết đề tài.
                • Được ưu tiên sử dụng các tài liệu khác của Viện trong việc tra cứu.
                • Được hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp Viện và báo cáo cấp ĐHĐN.
                • Được hướng dẫn nghiên cứu và thực hiện đề tài NCKH.
                • Được cấp giấy chứng nhận tham gia NCKH cấp Viện, cấp ĐHĐN.
                • Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và công bố
                 khoa học do sinh viên thực hiện theo quy định
                • Các đề tài nghiên cứu đoạt giải thưởng cấp Viện/ĐHĐN sẽ được nhận giấy khen
                 của Viện trưởng/Giám đốc Đại học Đà Nẵng, được khen thưởng theo chế độ hiện
                 hành và được hưởng một số quyền lợi khác theo quy định.
                • Kết quả nghiên cứu xuất sắc sẽ được chọn đăng trên chuyên san, tạp chí chuyên
                 ngành hoặc có thể được công bố trên kỷ yếu khoa học của Đại học Đà Nẵng v
                 giới thiệu tham dự các kỳ thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia dành cho sinh
                 viên.

 

Phòng Khoa học và HTQT

 

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi