Loading


TS Quách Thị Thu Hương

Giảng viên Khoa Khoa học Y sinh

 Thông tin giảng viên

Công tác:
Phòng Khoa học Y sinh, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh.
Điện thoại:
0902147724
Email:
quachthuhuong@gmail.com
 • Quá trình học tập:
  • Tiến sĩ Y học phân tử, Đại học Quốc gia Ailen, Galway, Ireland, 2017.
  • Thạc sĩ Y học Phân tử, Đại học Sheffield, Sheffield, Vương Quốc Anh, 2012.
 • Kinh nghiệm:
  • Giảng viên về Y học phân tử, Trường Đại học Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (12/2017).
  • Trợ lý giảng dạy tại Đại học Quốc gia Ailen, Galway, Ai-len (2013-2016).
  • Ngành công nghiệp đặt tại Boston Scientific Ireland, Galway, Ireland (Jun – Sep 2013).
  • Trợ lý nghiên cứu tại Dự án Đại học Nagasaki, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hà Nội, Việt Nam (2008-2011).
  • Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát rối loạn chuyển hoá rối loạn chức năng tiền sản ở Bệnh viện Phụ khoa Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam (bán thời gian), (2010).
 • Nghiên cứu
  • Y học phân tử.
 • Dự án nghiên cứu:
  • Poster
: “Combination of Cdc7 and PARP inhibitors for breast cancer treatment” (Quachthithu, H., Rainey, MD. and Santocanale, C) in MMI Annual Scientific Meeting 2014, Dublin, Ireland
   “DNA replication in the presence of Cdc7 inhibition in human breast    cancer cells” (Quachthithu, H., Rainey, MD. and Santocanale, C) in MMI Annual Scientific Meeting 2015, Dublin, Ireland.
  • Presentation
: “Investigating the effects and mechanism of action of CDC7 inhibition on human breast cells” in College of Medicine, Nursing and Health Service (CMNHS) Postgraduate Research Day 2016 (Huong Quachthithu), Galway, Ireland.
  • “Investigating the effects of CDC7 kinase inhibition on DNA replication and cell cycle of human cells ” of Prof Corrado Santocanale, National University of Ireland Galway, Ireland (2013-2016) (PhD student).
  • “The effect of oral squamous cell carcinoma secreted factors on the microRNA profile of microvascular endothelial cells” of Dr Stuart Hunt, Dentistry School, University of Sheffield, UK (2012) (MSc student).
  • “Emerging of hybrid Vibrio cholerae in Vietnam through 2007-2009” of Prof Tetsu Yamashiro (2008-2011) (Research assistant).
  • “Screening the metabolism disorders acquired by neonatal and prenatal in Northern Vietnam for 5 years” of Dr Le Anh Tuan (2010) (Laboratory and research assistant).
  • “Investigation the pathogenesis of Pseudomonas aeruginosa in hospital infection” of Dr Nguyen Van Hieu (2007) (BSc student).
 • Bài báo:
  • Wu, K. Z. L., Wang, G. N., Fitzgerald, J., Quachthithu, H., Rainey, M. D., Cattaneo, A., … Santocanale, C. (2016). DDK dependent regulation of TOP2A at centromeres revealed by a chemical genetics approach. Nucleic Acids Research, 44(18), 8786–8798. http://doi.org/10.1093/nar/gkw626
  • Rainey, M.D., Quachthithu, H., Gaboriau, D. and Santocanale, C. (2017) “DNA replication dynamics and cellular responses to ATP competitive CDC7 kinase inhibitors”, ACS Chemical Biology. http://doi.org/10.1021/acschembio.7b00117

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi