Loading


Program IBM Staff – Đội ngũ giảng dạy

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương

Giảng viên ngành QT Kinh doanh

TS. Dương Nguyễn Minh Huy

Giảng viên ngành Kinh tế học

Ths. Bùi Minh Trang

Giảng viên ngành Kế toán

Ths. Nguyễn Văn Nhân

Giảng viên ngành Tài chính

Ths. Mai Nguyên Thanh

Giảng viên ngành Kinh doanh

Ths. Trần Nguyễn Hồng Vân

Giảng viên ngành Tài chính

Ths. Trương Hoàng Thu Hiền

Giảng dạy môn Kỹ năng giao tiếp

Giảng viên thỉnh giảng

TS. Nguyễn Hữu Cường

Giảng viên Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

TS. Đặng Hữu Mẫn

Giảng viên Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

ThS. Phạm Bé Loan

Giảng viên Khoa Ngoại thương
Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

TS. Đường Nguyễn Hưng

Giảng viên Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

TS. Nguyễn Thị Thủy

Giảng viên Khoa Ngoại thương
Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

ThS. Nguyễn Hữu Phúc

Giảng viên Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

TS. Nguyễn Thành Đạt

Giảng viên Khoa Kinh tế
Đại học Kinh tế,ĐN

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi