Loading


Program IBM curriculum – Khung chương trình

Năm 1

Học kì 1

Tiếng Anh học thuật 1*

Kỹ năng giao tiếp*

Kỹ năng học thuật*

Tin học ứng dụng*

Lập kế hoạch phát triển cá nhân*

Học kì 2

Tiếng Anh học thuật 2*

Kỹ năng thi IELS 1*

Văn hóa và giáo dục Anh*

Toán Kinh tế

Nhập môn Quản trị và Kinh doanh

Học kì 3

Tiếng Anh học thuật 3*

Kỹ năng thi IELTS 2*

Tư duy thiết kế cho Khởi nghiệp

Nhập môn Kinh tế học

* Các học phần thuộc chương trình Dự bị đại học

Năm 2

Học kì 1

Luật Kinh doanh

Kế toán tài chính

Môi trường Kinh doanh quốc tế

Nhập môn Marketing

Học kì 2

Kế toán Quản trị

Kinh doanh quốc tế

Phân tích kinh doanh căn bản

Hành vi tổ chức

Năm 3

Học kì 1

Quản trị sản xuất

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Quản trị đa văn hóa

Luật thương mại quốc tế

Marketing quốc tế

Học kì 2

Quản trị tài chính (Phương pháp học theo dự án)

Quản trị nguồn nhân lực (Phương pháp học theo dự án)

TRAO ĐỔI SINH VIÊN nước ngoài/ THỰC TẬP toàn thời gian 4-6 tháng tại doanh nghiệp

Năm 4

Học kì 1

Quản trị chiến lược quốc tế

Các vấn đề Kinh doanh quốc tế đương đại

Tài chính quốc tế

Quản trị dự án

Lãnh đạo

Học kì 2

Quản trị chuỗi cung ứng

Kinh doanh Xuất nhập khẩu

Quản trị chất lượng

02 môn tự chọn

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để được Đại học Đà Nẵng cấp bằng, sinh viên cần hoàn thành các học phần sau:

  • Nguyên lý Mac Lenin 1,2
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Con đường cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Thể dục
  • Giáo dục quốc phòng

Xem Khung Chương trình chi tiết tại đây.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi