Loading


Program CSE outcome requirements – Chuẩn đầu ra

Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ được công nhận tốt nghiệp nếu:

– Đạt IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên;

– Tham gia đầy đủ các học phần/đồ án/luận án/thực tập tối thiểu theo yêu cầu và có chứng nhận của Thầy tư vấn riêng (private academic advisor), đạt 40% điểm tối đa cho tất cả các học phần, có chứng chỉ tham gia các hoạt động xã hội;

– Đóng học phí đầy đủ cho tất cả các học phần trước khi tốt nghiệp;

– Đối với sinh viên nhận bằng Đại học của các trường đối tác: thoả mãn chuẩn đầu ra của trường Đại học đối tác;

– Đối với sinh viên nhận bằng Đại học do Đại học Đà Nẵng cấp: tham gia đầy đủ các học phần bắt buộc khác và hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế tổ chức đào tạo tín chỉ kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi