Loading


Nội dung chương trình

Năm 1

Kỹ năng giao tiếp*

Kỹ năng học thuật*

Tiếng Anh học thuật*

Kỹ năng tin học ứng dụng*

Chuẩn bị kỹ năng IELTS*

Văn hoá giáo dục UK*

Lập kế hoạch phát triển bản thân*

Nguyên lý lập trình

Kỹ thuật tích hợp

* các môn học trong chương trình dự bị đại học

Năm 2

Lập trình hướng đối tượng

Hệ điều hành

Toán cho khoa học máy tính

Một học phần tự chọn

Phân tích hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu

Mạng và xử lý song song

Thiết kế và phát triển ứng dụng web

Dự án kỹ thuật hệ thống

Năm 3

Kỹ thuật phần mềm và tương tác người – máy

Thiết kế và phát triển ứng dụng di động

Trí tuệ nhân tạo

Quản lý dự án phần mềm

6 tháng thực tập doanh nghiệp

Năm 4

Kiểm thử phần mềm

Bảo mật thông tin

Thiết kế và phát triển hệ thống nhúng

Ba học phần tự chọn

Đồ án tốt nghiệp

Ngoài các môn học trên, sinh viên còn theo học các môn học bắt buộc khác theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo (nếu muốn nhận bằng do Đại học Đà Nẵng cấp):

Chủ nghĩa Mác-Lênin

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Quốc phòng

 

Xem Khung Chương trình chi tiết tại đây.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi