Loading


Program CSE curriculum – Khung chương trình

 

Ngoài các môn học trên, sinh viên còn theo học các môn học bắt buộc khác theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo (nếu muốn nhận bằng do Đại học Đà Nẵng cấp):

Chủ nghĩa Mác-Lênin

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Quốc phòng

Xem Khung Chương trình chi tiết tại đây.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi