Loading


Teaching staff

Tiến sĩ Đặng Đức Long

long.dang@vnuk.edu.vn
Giảng viên công nghệ sinh học

Thạc sĩ Lê Mạnh Linh

linh.le@vnuk.edu.vn
Giảng viên về Hóa hữu cơ, Hoá sinh học

TS Nguyễn Văn Huy

huy.nguyen@vnuk.edu.vn
Giảng viên

ThS Nguyễn Chí Thiện

thien.nguyen@vnuk.edu.vn
Giảng viên

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương

duong.nguyen@vnuk.edu.vn
Giảng viên về Vi sinh học, Hoá sinh học

Thạc sĩ Đoàn Minh Thu.

thu.doan@vnuk.edu.vn
Giảng viên về Sinh học phân tử

Tiến sĩ Phạn Thị Kim Liên.

lien.pham@vnuk.edu.vn
Giảng viên Khoa Khoa học Y sinh

Tiến sĩ Quách Thị Thu Hương.

quachthuhuong@gmail.com
Giảng viên Khoa Khoa học Y sinh

Lê Bùi Thảo Nguyên

nguyen.le@vnuk.edu.vn
Thư ký

Giảng viên thỉnh giảng

Tiến sĩ Lê Lý Thùy Trâm.

llttram@dut.udn.vn
Giảng viên về Vi sinh học, Hoá sinh học

Tiến sĩ Phạm Thị Đoan Trinh.

trinh.pham@dut.udn.vn;
Giảng viên về Hóa hữu cơ

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Minh.

nhminh@dut.udn.vn
Giảng viên tại Khoa Công nghệ Sinh học

Tiến sĩ Cao Xuân Hữu.

huucaoxuan@gmail.com

Khoa Điện tử và Viễn thông

Tiến sĩ Lê Phước Cường.

lpcuong@dut.udn.vn
Giảng viên về Hóa sinh, Sinh học

TS.BS Nguyễn P.Thanh Nhân.

nhannpt@yahoo.com
Trưởng phòng kế hoạch-Bv Ung bướu

TS.BS. Dương Thị Bích Thuận.

duongthuan@huemed-univ.edu.vn

TS Nguyễn Bá Hội

nbhoi@dut.udn.vn

TS Nguyễn Hoài Giang

nhgiang@gmail.com

Nguyễn Thị Tường Vy

duongthuan@huemed-univ.edu.vn

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi