Loading


Chuẩn đầu ra

Sinh viên ngành Khoa học Y Sinh khi tốt nghiệp cần có các năng lực sau:

  • Chuẩn đầu ra kiến thức

TT

Mã chuẩn đầu ra

Nội dung

1. CĐR1 Hiểu được các vấn đề về sự sống ở mức độ phân tử, tế bào, mô và cơ thể con người
2. CĐR2 Trình bày và lý giải được sự đa dạng và tương tác với nhau ở mức độ quần thể
3. CĐR3 Hiểu rõ cơ chế tiến hóa của loài người, đặc biệt là cơ chế tự bảo vệ và duy trì sức khỏe của con người
4. CĐR4 Hiểu được cơ sở sinh học, tìm hiểu và giải thích được nguyên nhân gây bệnh bởi vi sinh vật, truyền nhiễm hoặc rối loạn trao đổi chất
5. CĐR5 Trình bày và áp dụng kiến thức về quá trình phát triển của sự sống để phục vụ mục đích chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống của con người; và thương mại trong các lĩnh vực về y tế, dược phẩm, dinh dưỡng, và công nghệ sinh học
6. CĐR6 Áp dụng được các nguyên lý cơ bản vào các kỹ thuật thí nghiệm cơ bản và nâng cao trong từng lĩnh vực chuyên môn theo theo định hướng đào tạo chuyên sâu trong Khoa học Y Sinh
7. CĐR7 Xây dựng, vận hành các kế hoạch hoạt động và hướng nghiên cứu chính trong các lĩnh vực chuyên môn, bao gồm cả những phát triển mới nhất về lý thuyết và thực nghiệm
8. CĐR8 Hiểu, giải thích, áp dụng được các nguyên tắc luân lý và đạo đức gắn liền với sự phát triển của các ngành khoa học sự sống trong quá trình làm việc

 

  • Chuẩn đầu ra nghề nghiệp

TT Mã chuẩn đầu ra Nội dung
9. CĐR9 Sử dụng các kỹ thuật thực nghiệm để nghiên cứu các vấn đề trong ngành Khoa học Y Sinh
10. CĐR10 Lựa chọn và áp dụng các phương pháp thống kê và khai thác dữ liệu phù hợp để phân tích số liệu thu được trong các lĩnh vực Khoa học Y Sinh
11. CĐR11 Sử dụng các kỹ thuật khác nhau để thu nhận và truy cập các dữ liệu, thông tin lý thuyết và thực tế của các ngành Khoa học Y Sinh
12. CĐR12 Có kỹ năng phân tích định tính và định lượng để đánh giá số liệu thực nghiệm, đồng thời vận dụng các nguyên lý khoa học vào các vấn đề của khoa học sự sống và tiến hành tìm hiểu có hệ thống để ủng hộ hay phủ định các giả thiết nhất định
13. CĐR13 Tạo dựng, phát triển, thực hiện công việc dựa trên tầm nhìn cũng như mục tiêu của cá nhân và làm việc độc lập để đạt được các mục tiêu đã đặt ra

 

  • Chuẩn đầu ra kỹ năng

  • Chuẩn đầu ra về kỹ năng nghiên cứu khoa học

TT Mã chuẩn đầu ra Nội dung
14. CĐR14 Phân tích, hệ thống hóa được tài liệu khoa học
15. CĐR15 Thiết lập và đánh giá được các giả thiết khoa học
16. CĐR16 Trình bày rõ ràng nghiên cứu của bản thân qua bài nói hay bài viết
17. CĐR17 Chuẩn bị, lựa chọn được những thí nghiệm cần thiết để kiểm tra các giả thiết khoa học
18. CĐR18 Thu thập, phân tích và diễn giải được số liệu từ nghiên cứu của bản thân hay của người khác
19. CĐR19 Thể hiện ý kiến rõ ràng và có hiệu quả thông qua việc lựa chọn và cấu trúc một cách logic các sự kiện thực tế, cũng như lập luận vững chắc trong bài nói và viết

 

  • Chuẩn đầu ra về kỹ năng tự chủ bản thân và kỹ năng nhận thức

TT Mã chuẩn đầu ra Nội dung
20. CĐR20 Có khả năng học tập một cách độc lập, tự chịu trách nhiệm với các môn học, lĩnh vực nghiên cứu mà mình lựa chọn, cam kết không ngừng tư duy, tự đánh giá và hoàn thiện bản thân
21. CĐR21 Có những ý tưởng mới, phương pháp và những cách tư duy mới về các lĩnh vực của ngành Khoa học Y Sinh
22. CĐR22 Có khả năng hợp tác và tranh luận hiệu quả để kiểm tra, điều chỉnh và củng cố quan điểm cá nhân
23. CĐR23 Có nhận thức, năng lực chọn lựa và sử dụng hiệu quả số nghiên cứu, nguồn thông tin và phương pháp nghiên cứu thích hợp để thực hiện các công trình nghiên cứu, các dự án cá nhân và dự án nhóm
24. CĐR24 Có thể phát triển, làm việc dựa trên tầm nhìn cũng như mục tiêu của cá nhân và làm việc độc lập để đạt được các mục tiêu đã đặt ra

 

  • Chuẩn đầu ra về kỹ năng giao tiếp

TT Mã chuẩn đầu ra Nội dung
25. CĐR25 Biết cách sử dụng các kỹ năng viết, trình bày, báo cáo, thuyết trình trong các dự án cá nhân hoặc dự án nhóm, đồng thời liên hệ được kiến thức đã học trong và ngoài lĩnh vực ngành Khoa học Y Sinh
26. CĐR26 Có khả năng sử dụng hiệu quả các phương tiện nói, viết, nghe, nhìn trong việc đánh giá, phê bình, sáng tạo và nêu được ý kiến cá nhân trong môi trường làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.
27. CĐR27 Có kỹ năng sử dụng giao tiếp như một công cụ để hợp tác và tạo các mối quan hệ trong các bối cảnh lớp học, hội thảo chuyên đề, buổi học bổ trợ và các dự án nhóm, lắng nghe đồng nghiệp, xây dựng lập luận, suy nghĩ sâu sắc và thuyết phục người nghe
28. CĐR28 Có khả năng hòa nhập và làm việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu

 

  • Chuẩn đầu ra về kỹ năng phát triển bản thân

TT Mã chuẩn đầu ra Nội dung
29. CĐR29 Có kỹ năng tự phát hiện ra sở trường của bản thân và khai thác sở trường một cách hiệu quả nhất và vào đúng thời điểm nhất.
30. CĐR30 Có kỹ năng tìm kiếm cơ hội nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cũng như cơ hội để phát triển năng lực của bản thân trong các lĩnh vực quan trọng của ngành Khoa học Y Sinh.
31. CĐR31 Có thể làm chủ được quỹ thời gian và các nhiệm vụ cần thực hiện.
32. CĐR32 Tự tin trong việc đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết và tự chủ trong tư duy cá nhân.
33. Có kỹ năng tìm kiếm và tiếp thu tích cực các ý kiến đóng góp từ giảng viên, cũng như các bạn sinh viên để tự nhận thức đúng đắn về giá trị của bản thân

 

  • Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ

TT Mã chuẩn đầu ra Nội dung
34. CĐR33 Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh thông qua tất cả các hình thức giao tiếp.
35. CĐR34 Có khả năng sử dụng ngoại ngữ thứ hai ở cấp độ cơ bản

 

  • Chuẩn đầu ra về kỹ năng vận dụng thực tế và kỹ năng chuyển đổi

TT Mã chuẩn đầu ra Nội dung
36. CĐR36 Biết cách vận dụng các lý thuyết và khái niệm trong bối cảnh thực tế
37. CĐR37 Biết cách đưa ra quyết định trong những tình huống thách thức thông qua việc phân tích thông tin sẵn có
38. CĐR38 Biết cách lập kế hoạch và quản lý các nguồn lực, bao gồm cả yếu tố thời gian và con người
39. CĐR39 Có kỹ năng chọn lọc, phân tích, tổng hợp tài liệu đa nguồn, làm báo cáo cho các cấp quản lý và lưu trữ thông tin, hồ sơ khoa học
40. CĐR40 Có kỹ năng  sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thực tiễn ngành Khoa học Y Sinh

 

  • Chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi

TT Mã chuẩn đầu ra Nội dung
41. CĐR41 Trung thực trong nghiên cứu khoa học
42. CĐR42 Tuân thủ nghiêm túc các quy định về Y Sinh học khi thiết kế, tham gia, thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu khoa học
43. CĐR43 Hiểu biết về trách nhiệm xã hội liên quan đến những vấn đề toàn cầu và định hướng nghiên cứu phục vụ cho lợi ích cộng đồng
44. CĐR44 Có kỹ năng chia sẻ, giao lưu, hỗ trợ với những người đến từ các nền văn hóa và các ngành nghiên cứu khác nhau ở trong và ngoài nước
45. CĐR45 Có kỹ năng và có thái độ học tập, tìm tòi tích cực để duy trì quá trình học tập trọn đời và phát triển chuyên môn liên tục

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi