Loading


Khung chương trình

                          Năm 1                                 Năm 2
                Kỹ năng giao tiếp*                Toán trong y sinh học
                Kỹ năng học thuật*                Vật lí trong y sinh học
                Tiếng Anh học thuật*                Sinh học phân tử
                Kỹ năng tin học ứng dụng*                Sinh học tế bào
                Chuẩn bị kỹ năng IELTS*                Gen di truyền và quần thể
                Văn hoá giáo dục UK*                Nguyên lí của miễn dịch học
                Lập kế hoạch phát triển bản thân*                Vi sinh
                Hóa hữu cơ                Sự phát triển và giải phẫu người
                Kĩ năng trong y sinh học 1*                Trao đổi chất
                Hóa sinh*                 Di truyền học phân tử
                Sinh lý học                 Công nghệ Vi sinh ứng dụng
* các môn học trong chương trình dự bị đại học                  Bệnh lý học phân tử
                Nội tiết học
                Công nghệ y sinh
                Học phần tự chọn
                           Năm 3                                 Năm 4
                  Đạo đức nghề nghiệp                  An toàn sinh học
                  Công nghệ tế bào                  Huyết học – Truyền máu
                  Tin sinh học                  Độc tố học
                  Hóa sinh y tế                  Miễn dịch học nâng cao
                  Công nghệ gen                  Kĩ năng trong Y Sinh học 3
                  Vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm                  Học phần tự chọn
                  Kĩ năng trong y sinh học 2                  Đồ án tốt nghiệp
                  Học phần tự chọn
                  Thực tập nghề nghiệp
Ngoài các môn học trên, sinh viên còn theo học các môn học bắt buộc khác theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo:
                   Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin
                   Tư tưởng Hồ Chí Minh
                   Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
                   Giáo dục thể chất
                   Giáo dục Quốc phòng

 

Xem Khung Chương trình chi tiết tại đây

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi