Loading


Nội dung chương trình CSE

Nội dung chương trình

Học kỳ I

EAP 1

Tóm tắt nội dung

EAP 2

Tóm tắt nội dung

EAP 3

Tóm tắt nội dung

EAP 4

Tóm tắt nội dung

EAP 5

Tóm tắt nội dung

EAP 6

Tóm tắt nội dung

Học kỳ II

Principles of Programming and Computer Systems

Tóm tắt nội dung

Introduction to Java

Tóm tắt nội dung

Operation Systems

Tóm tắt nội dung

Design with Photoshop and Adobe Illustrator

Tóm tắt nội dung

Design Thinking

Tóm tắt nội dung

Học kỳ III

Object Oriented Programming

Tóm tắt nội dung

System Engineering Project – 1

Tóm tắt nội dung

System Analysis & Database Design

Tóm tắt nội dung

Math for Computer Programming

Tóm tắt nội dung

Học kỳ IV

Mobile Development

Tóm tắt nội dung

Basic web design

Tóm tắt nội dung

Networking and Concurrency

Tóm tắt nội dung

System Engineering Project – 2

Tóm tắt nội dung

Datastructure and Algorithms

Tóm tắt nội dung

Học kỳ V

Advanced Web Design

Tóm tắt nội dung

Advanced Web Development

Tóm tắt nội dung

Software Testing

Tóm tắt nội dung

Software Project Management

Tóm tắt nội dung

Học kỳ VI

Internship

Tóm tắt nội dung

Học kỳ VII

Human-Computer Interaction

Tóm tắt nội dung

Software Development Best Practices

Tóm tắt nội dung

Elective Module 1

Tóm tắt nội dung

Artificial Intelligence

Tóm tắt nội dung

Học kỳ VIII

Graduation Project

Tóm tắt nội dung

Elective Module 2

Tóm tắt nội dung

Elective Module

NodeJS/ ExpressJS

ReactJS/ ReactNative

Introduction to DevOps

Amazon Web Services

Introduction to Finance

Introduction to Human Resource

Introduction to Accounting

Lean Startup

Ngoài các môn học trên, sinh viên còn theo học các môn học bắt buộc khác theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo (nếu muốn nhận bằng do Đại học Đà Nẵng cấp):

Chủ nghĩa Mác-Lênin

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giáo dục Thể chất

Giáo dục Quốc phòng

Xem Khung Chương trình chi tiết tại đây.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi