Loading


Học phần IELTS Expert dành cho các học viên có trình độ tiếng Anh là trên 6,5 trên một số điểm IELTS. Các học phần cung cấp các nền tảng cơ bản để sinh viên chuẩn bị cho việc học đại học ở các trường nước ngoài, bao gồm tất cả bốn kỹ năng, xây dựng vốn từ vựng liên quan và ngữ pháp, và khuyến khích người học độc lập.

Mục tiêu của khóa học là trang bị cho sinh viên với khả năng:

– Phát triển các kỹ năng học tập phù hợp với mức độ yêu cầu cho việc học đại học. Việc phân tích các kỹ năng giúp học sinh nâng cao phương pháp tiếp cận của họ.

– Phát triển các chiến lược tư duy từ chủ đề phát triển nhằm mục đích nhận học sinh suy nghĩ về vấn đề này.

– Xây dựng vốn từ vựng liên quan và ngữ pháp.

– Khuyến khích sự độc lập của học viên.

– Củng cố các nhiệm vụ thi đơn giản hóa các kĩ năng IELTS.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi