Loading


Học phần IELTS Master là dành cho học viên có trình độ tiếng Anh là 5,5-6,5 IELTS. Học phần này thiết lập nền tảng tiếng Anh của học sinh cho bài thi IELTS. Sau một đánh giá tiếng Anh cơ bản, học sinh sẽ nâng cao kiến thức ngữ pháp và từ vựng và kỹ năng nghe và nói cho tất cả bốn kỹ năng của kỳ thi IELTS.

Mục tiêu của khóa học là trang bị cho sinh viên với khả năng:

Đọc hiểu:

• Làm quen với những câu hỏi khác nhau trong kỳ thi IELTS Reading.

• Phát triển kỹ năng: Phát triển kỹ năng để làm với một loạt đầy đủ các loại câu hỏi: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi trả lời ngắn, hoàn thành câu, ghi chú, sơ đồ, hoàn thành bảng, ghi nhãn một sơ đồ / bản đồ, hoàn thành bản tóm tắt, phân loại, phù hợp với danh sách / cụm từ , phù hợp với các tiêu đề đoạn văn, xác định các thông tin – True / False / Not Given; xác định các thông tin – Yes / No / Not Given.

• Phát triển ngôn ngữ: Xây dựng một nguồn tài nguyên của cụm từ hữu ích và từ vựng để sử dụng trong mỗi bài kiểm tra đọc, kể cả nhận lời tổ chức, phân tích câu hỏi, và sự hiểu biết có nghĩa là để tăng tốc độ sinh viên để họ có thể tiếp cận các bài đọc một cách tự tin.

• Phát triển các kỹ năng làm bài kiểm tra để dễ dàng ghi nhớ và sử dụng như nhắc nhở trong các bài làm thực tế, bao gồm tư vấn nhanh chóng và dễ dàng về cách giải quyết các loại cụ thể của câu hỏi và làm thế nào để sử dụng những kỹ năng bạn đã học được một cách hiệu quả.

Viết:

• Phát triển kỹ năng dựa trên một giáo trình chi tiết của kỹ năng viết IELTS, bao gồm cả các yếu tố quan trọng của việc chuẩn bị Task 1, như mô tả các xu hướng và so sánh thông tin và kỹ năng Task 2 như Bày tỏ giải pháp và phát triển ý tưởng.

• Xây dựng tài nguyên của cụm từ hữu ích và từ vựng sử dụng trong mỗi nhiệm vụ bằng văn bản.

• Phát triển một loạt các ý tưởng để đảm bảo rằng học viên có khả năng viết bài khi họ nhận được để kiểm tra thực tế, bao gồm các tổ chức từ, các cụm từ để phát triển ý tưởng (trigger words), và kết nối các cụm từ

• Phát triển các kỹ thuật kiểm tra mà có thể dễ dàng ghi nhớ và sử dụng như nhắc nhở trong các thử nghiệm thực tế.

Ngữ pháp:

• Hiểu được các cấu trúc ngữ pháp thông qua các bài trình bày với các phương tiện nhắc nhở trực quan

• Nắm được ví dụ trong hàng ngày bằng tiếng Anh đàm thoại, cùng với văn phong trang trọng.

• Làm quen với cấu trúc mới thông qua các bài tập thực hành các cấu trúc mới, giúp họ sử dụng đúng, mô hình phù hợp trong các tình huống hàng ngày.

• Nói và viết thư bằng cách sử dụng các cấu trúc mới

Từ vựng:

• Xây dựng các mục từ vựng chung mà có thể được sử dụng trong tất cả các khía cạnh của tiếng Anh của học sinh. Một số trong số này là có liên quan đến nhiệm vụ cụ thể trong kỳ thi IELTS (ví dụ, mô tả một cái gì đó làm việc như thế nào, viết thư hoặc mô tả một bảng)

• Phát triển các lĩnh vực từ vựng theo từng chủ đề cụ thể mà có thể được yêu cầu trong các kỳ thi (ví dụ, giáo dục, kinh doanh và công nghiệp hoặc các vấn đề toàn cầu). Mỗi học phần bao gồm ba nhiệm vụ: hai mục từ vựng hiện đầu tiên trong bối cảnh, và thứ ba cung cấp cho sinh viên cơ hội để xem lại từ vựng trong các hình thức của một bài tập điền từ.

Nói:

• Phát triển vốn từ vựng, cụm từ, mẫu câu sử dụng và ý tưởng hữu ích cho các chủ đề thông qua các bài tập khác nhau và hoạt động trong chủ đề nói chuyện

• Phát triển kỹ năng theo một giáo trình chi tiết về IELTS cần thiết Lắng nghe và kỹ năng nói, kể cả So sánh và đánh giá cũng như mô tả lợi thế và bất lợi.

• Làm quen với các câu hỏi khác nhau – các loại và cho phép học sinh để thư giãn trong kỳ thi và thực hiện tốt nhất của họ.

• Thực hành phát âm qua thực hành phát âm ở phần cuối của phần kỹ năng Speaking.

Nghe:

• Phát triển kỹ năng để giải quyết tám loại câu hỏi trong Học phần Nghe, bao gồm chọn trong số nhiều lựa chọn, câu hỏi trả lời ngắn, hoàn thành câu, hoàn thành bảng, ghi nhãn một sơ đồ, phân loại thông tin, phù hợp với thông tin, và tóm tắt.

• Thực hành các kỹ năng học được thông qua một phần hoàn chỉnh của học phần Nghe

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi