Loading


Cao Xuân Hữu profile

Giảng viên Khoa Điện tử Viễn thông; Đại học Bách khoa

Phone:
(+84) 0934348189
Email:
huucaoxuan@gmail.com; cxhuu@dut.udn.vn
  • Education
   • 1996-2000: SV Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
   • 2000-2006: Công tác tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
   • 2006-2007: Làm việc tại Viện Vật lý, Academia Sinica, Đài Bắc, Đài Loan
   • 2007-2010: NCS trường ĐH Hannam, Daejeon, Hàn Quốc
   • 2010-nay: Công tác tại Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng
  • Research Projects
   • Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano từ. Chủ nhiệm: TS. Cao Xuân Hữu. Thành viên: . Mã số: KC.03.29/11-15. Năm: 2015.
   • Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo đạc và phân tách các phân tử sinh học đặc hiệu – protein/ADN. Chủ nhiệm: TS. Cao Xuân Hữu. Mã số: KC03.TN10/11-15. Năm: 2012.
   • Đề tài cấp ĐHĐN: Sensor từ – ứng dụng trong đo đạc hàm lượng hoạt chất sinh học. Chủ nhiệm: TS. Cao Xuân Hữu. Mã số: Đ2011-02-10. Năm: 2011
   • Đề tài cấp Bộ: Các vật liệu từ tính cấu trúc nano và các hợp kim nguội nhanh, vi tinh thể và vô định hình. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Châu. Mã số: 811204. Năm: 2005.
   • Đề tài cấp Bộ: Các tính chất từ của vật rắn. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Châu. Mã số: KT-04-03-20. Năm: 2005.
   • Đề tài cấp Bộ: Vật liệu từ tính mới dạng khối, màng mỏng và nano tinh thể. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Châu. Thành viên: . Mã số: KHCN-02-13. Năm: 2004.
   • Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các vật liệu từ tính cao cấp. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Châu. Thành viên: . Mã số: KHCN-02-15. Năm: 2003.
   • Đề tài cấp Bộ: Undergraduate Student’s American Initiative Materials Science Research Cooperative Program. Chủ nhiệm: GS.TSKH. Nguyễn Châu. Thành viên: . Mã số: Hợp tác Việt-Mỹ. Năm: 2000.
  • Scientific awards, inventions and innovations
   • The Best Poster Prize – KMS Summer Conference, 2009 – Tự nhiên-2009- KMS, Korea
   • Odon Vallet, Rencontres du Vietnam Organization Prize for talented graduate student -Khoa học-2003-Hanoi, Vietnam
  • Articles, scientific reports

   Trong nước

    • Bài báo: ImmobilizingAlcalase®Enzyme onto Magnetic Nanoparticles. Tác giả: Cao Xuan Huu, Nguyen Bao Linh, Nguyen Thi Hoang Yen, and Dang Duc Long. Communications in Physics. Số: 24. Trang: 121-126. Năm 2014.
    • Bài báo: Cảm biến sinh học sử dụng hạt nano từ. Tác giả: Cao Xuân Hữu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Số: 6 (649) năm 2013. Trang: 50-54. Năm 2013.x
    • Bài báo: A review of magnetic nanoparticles and their applications to biomedicine. Tác giả: Cao Xuan Huu, Dang Duc Long. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 6 (67). Trang: 19-25. Năm 2013.
    • Tham luận: Hệ thống đo đạc các phân tử sinh học sử dụng hạt nano từ tính. Tác giả: Cao Xuân Hữu. Kỷ yếu Hội thảo Chương trình KC03/11-15, Hà Nội, 21/12/2012. Trang: 38-44. Năm 2012.
    • Bài báo: Measurement of biological concentration using magnetic agents. Tác giả: Cao Xuan Huu, Pham Van Tuan, Dang Duc Long, Nguyen Thi Minh Xuan. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 12 (61). Trang: 40-46. Năm 2012.
    • Bài báo: Study of ultrathin Co films on Si(111) substrate by scanning tunneling microscopy. Tác giả: C.X. Huu, N. Chau, and Y.D. Yao. VNU Journal of Science. Số: XXII, No2 AP. Trang: 91. Năm 2006.
    • Tham luận: Hiệu ứng từ nhiệt trong các hợp kim Gd98Co2, Gd5(Mn0,3Ge0,2Si0,5)4 và Gd5(Mn0,4Cr0,1Ge0,2Si0,3)4. Tác giả: Hoàng Đức Anh, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Châu. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội. Trang: 120-123. Năm 2005.
    • Bài báo: On the giant magnetocaloric effect in amorphous ribbons. Tác giả: N. Chau, N.D. The, C.X. Huu. Proceedings of the 2nd International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology (IWONN’04), Hanoi. Số: xii. Trang: 51-59. Năm 2005.
    • Tham luận: Influence of substitution effect on the hard magnetic properties of Nd-Fe-Al bulk amorphous alloys. Tác giả: C.X. Huu, N. Chau, N.H. Luong, H.D. Anh. Osaka University – Asia Pacific – Vietnam National University, Hanoi Forum. Trang: 211-212. Năm 2005.
    • Tham luận: Hiệu ứng từ nhiệt trong perovskite, hợp kim intermetalic và hợp kime vô định hình trên cơ sở FINEMET. Tác giả: Ngô Đức Thế, Nguyễn Châu, Nguyễn Đức Thọ, Dương Thị Hạnh, Nguyễn Quang Hòa, Cao Xuân Hữu, Hoàng Đức Anh. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội. Trang: 102-119. Năm 2005.
    • Tham luận: Hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ ở gần nhiệt độ phòng trong hệ hợp kim vô định hình giàu Sắt Fe78-xCrxSi4Nb5B12Cu1. Tác giả: Ngô Đức Thế, Nguyễn Quang Hòa, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Châu. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội. Trang: 124-127. Năm 2005.
    • Bài báo: Existence of metastable ferromagnetic phases associated with magnetic characteristics in Nd-Fe-Al alloy system. Tác giả: C.X. Huu, H.D. Anh, N. Chau, N.H. Luong, N.Q. Hoa. Proceedings of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Halong City. Trang: 120-124. Năm 2004.
    • Bài báo: Influence of Zr substitution on the structure and properties of bulk Nd60Fe30Al10-xZrx alloys. Tác giả: C.X. Huu, H.D. Anh, N. Chau, N.H. Luong. VNU Journal of Science. Số: XIX,No4. Trang: 101. Năm 2003.
    • Tham luận: Sự tồn tại của hiệu ứng Hopkinson và trạng thái cluster-glass trong các hợp kim khối Nd50Co10Fe30Al10-xVx. Tác giả: C.X. Hữu, H.Đ. Anh, N. Châu, N.H. Lương, L.V. Vũ. Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Núi Cốc, Việt Nam. Trang: 528-532. Năm 2003.
    • Tham luận: Hard magnetic properties in Nd60Fe30Al10-x­Vx alloys. Tác giả: N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, H.D. Anh and L.V. Vu. Proc. of 8th Vietnam Conference on Radio and Electronics (REV’02), Hanoi 11/2002. Trang: 253-257. Năm 2002.
    • Tham luận: Influence of Ti substitution for Al in alloys Nd60Fe30Al10-xTix on their magnetic properties. Tác giả: N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, L.V. Vu and N.D. Dung. Proc. of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue 25 February – 02 March 2002. Trang: 98-101. Năm 2002.
    • Tham luận: Ảnh hưởng của hàm lượng B thay thế lên tính chất từ của hợp kim khối Nd60Fe30Al10. Tác giả: Nguyễn Châu, Nguyễn Hoàng Lương , Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Huy Dân, Cao Xuân Hữu, Nguyễn Đức Dũng. Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ III – Nha Trang, 8-10/8/2001. Trang: 423-426. Năm 2001.

   Quốc tế

   • Presentations: Non-contact GMR Sensor with Magnetic Nanoparticles for Biomedical Concentration Measurement. Authors: Xuan Huu Cao, Duc Long Dang, Van Long Doan, and Derac Son. Digests of the International Symposium on Magnetism and Magnetic Materials 2015 – The Korean Magnetic Society (KMS) ISN 2233-9485. Pages: 170-171. Year 2015.
   • Article: Study of immobilization of lipase on magnetic nanoparticles Fe3O4 in the biodiesel production. Authors: Bui Xuan Dong, Cao Xuan Huu, Nguyen Thi Hoang Yen. Актуальная биотехнология – ISSN 2304-4691. No: 3 (14). Pages: 48-51. Year 2015.
   • ] Article: Influence of Cr Doping on the Critical Behavior of Amorphous Alloy Ribbons Fe78−x Crx Si4 Nb5 B12 Cu1. Authors: T.L. Phan, P.Q. Thanh, N. Chau, C.X. Huu, D.T. Ngo, T.A. Ho, T.D. Thanh, S.C. Yu. IEEE Transactions on Magnetics, 11/2014; 50(11):1200104. DOI: 10.1109/TMAG.2014.2325949. No: 50. Pages: 1028-1031. Year 2014.
   • Article: Short-range ferromagnetism in alloy ribbons of Fe-Cr-Si-Nb-(Ag, Cu). Authors: P.Q. Thanh, N.Q. Hoa, N. Chau, C.X. Huu, D.T. Ngo, T.L. Phan. Journal of the Korean Physical Society. No: Volume 64, Issue 7. Pages: 1016-1021. Year 2014.
   • Article: Study Possibility of Immobilization of Alcalase 2,4L on Magnetic Nanoparticles Fe3O4. Authors: Bui Xuan Dong, Pham Thi My, Cao Xuan Huu. European Applied Sciences. No: 10. Pages: 67-69. Year 2014.
   • Article: GMI magnetic field sensor based on time-coded principle. Authors: Cao Xuan Huu and Derac Son. Journal of Magnetics. No: 15. Pages: 221-224. Year 2010.
   • Article: Time-coded GMI Magnetic Field Sensor. Authors: Cao Xuan Huu and Derac Son. Journal of Magnetics. No: 14. Pages: 129-131. Year 2009.
   • Article: Magnetic properties and magnetic viscosity of Pr4Fe76Co10B6Nb3Cu1 nanocomposite magnet. Authors: N.D. The, N.H. Hai, H.D. Anh, V.V. Hiep, L.V. Vu, C.X. Huu, N. Chau. Journal of Korean Physical Society. No: 52. Pages: 1415-1418. Year 2008.
   • Article: Magnetoresistance study in patterned permalloy nanostructures. Authors: D.C. Chen, J.K. Mei, D. Wang, J.K. Wu, Y.D. Yao, C.X. Huu, and N. Chau. Journal of Korean Physical Society. No: 52. Pages: 1419-1422. Year 2008.
   • Article: Magnetic properties of bulk Nd50Co10Fe30Al10-xVx alloys. Authors: H.D. Anh, C.X. Huu, N. Chau, N.H. Luong. Journal of Korean Physical Society. No: 52. Pages: 1427-1430. Year 2008.
   • Article: Giant Magnetocaloric Eff ect at Room Temperature and Low-Field Change in Fe78-xCrxSi4Nb5B12Cu1 Amorphous Alloys. Authors: C. X. Huu, N. Chau, N. D. The, and N. Q. Hoa. Journal of the Korean Physical Society. No: 53. Pages: 763 – 765. Year 2008.
   • Article: The discovery of colossal magnetocaloric effect in a series of amorphous ribbons based on Finemet. Authors: N. Chau, N.D. The, N.Q. Hoa, C.X. Huu, N.D. Tho, S.C. Yu. Materials Science & Engineering A. No: 449-451. Pages: 360-363. Year 2007.
   • Article: Magneto-transport properties of magnetic tunneling transistors at low and room temperatures. Authors: H.D. Quang, C.X. Huu, S.K. Oh, V.S. Dang, N.H. Sinh and S.C. Yu. Nanotechnology. No: 17. Pages: 3359-3365. Year 2006.
   • Presentations: Giant magnetocaloric effect in Gd5(M0.5Si0.5)4 compound. Authors: N. Chau, C.X. Huu, H.D. Anh, P.Q. Niem, S-C. Yu. Proc., Eighth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Erlangen. Pages: 159-162. Year 2005.
   • Presentations: Colossal magnetocaloric effect at high temperature in ultrasoft nanocomposite materials. Authors: N. Chau, N.D. The, C.X. Huu, N.Q. Hoa, L.V. Vu. Proc. Eighth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Erlangen, 03 – 08, April, 2005. Pages: 24-27. Year 2005.
   • Presentations: STRUCTURE, MAGNETIC, MANETOCALORIC AND MAGNETORESISTANCEPROPERTIES OF Pr1-xPbxMnO3 PEROVSKITES. Authors: N. Chau, D.T. Hanh, N.T. Tho, N.H. Luong, C.X. Huu. Proceedings of The Ninth Asia Pacific Physics Conference (9 th APPC), Hanoi, Vietnam, October 25-31, 2004. Pages: 00-00. Year 2004.
   • Article: Influence of substitution effect of Ti and V for Al on the properties of Nd60Fe30Al10 alloys. Authors: N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, N.T. Thep, H.D. Anh. J. Magn. & Magn. Mat. No: 262. Pages: 441-444. Year 2003.
   • Article: Influence of B content substituting for Al on the magnetic properties of Nd60Fe30Al10-xBx. Authors: N. Chau, N.H. Luong, C.X. Huu, N.X. Phuc, N.H. Dan. J. Magn. & Magn. Mat.. No: 242-245. Pages: 1314-1316. Year 2002.
   • Presentations: Magnetic and Microstructural Aspects of the Bulk Metallic Glassy Materials Nd60Fe30Al10 . Authors: N. H. Dana1, N. X. Phuca1, V. H. Kya1, N. M. Honga1, N. Chaua2, N. H. Luonga2, C. X. Huua2, R. W. Mccalluma3, M. J. Kramera3, A. S. O’Connora3, K. W. Dennisa3, L. H. Lewisa4 and L. D. Tunga5. MRS Proceedings. Pages: U2.6.1-U2.6.6. Year 2001.

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi