Loading


Admission activities — Hình ảnh và hoạt động tuyển sinh

Để trực tiếp cung cấp thêm thông tin về Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ban tuyển sinh của Viện đã tham dự Ngày hội văn hóa dân gian tại các trường THPT Phan Châu Trinh, THPT Trần Phú, THPT Hoàng Hoa Thám tổ chức trong tháng 1 và tháng 2 năm 2017.

Dưới đây là một số hình ảnh của VNUK tại Ngày hội văn hóa dân gian các trường THPT trong thành phố.

THPT Trần PhúTHPT Hoàng Hoa ThámTHPT Phan Châu TrinhSponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi