Loading


Ban giám hiệu

Nguyễn Thị Mỹ Hương

huong.nguyen@vnuk.edu.vn

Đào tạo

Trần Thế Vũ

vu.tran@vnuk.edu.vn

Phạm Minh Việt

viet.pham@vnuk.edu.vn

Võ Văn Nguyên Thuận

thuan.vo@vnuk.edu.vn

Hồ Việt Nghĩa

nghia.ho@vnuk.edu.vn

Hà Lê Anh Dũng

dung.ha@vnuk.edu.vn

Marketing

Trương Hoàng Thu Hiền

hien.truong@vnuk.edu.vn

Cheyenne Chauhan

cheyenne.chauhan@vnuk.edu.vn

Hành chính

Huỳnh Ngọc Thành

thanh.huynh@vnuk.edu.vn

Huỳnh Xuân Việt

viet.huynh@vnuk.edu.vn

Phạm Hoàng Tố Trinh

trinh.pham@vnuk.edu.vn

Tài vụ

Lê Thị Giao Tuyền

tuyen.le@vnuk.edu.vn

Đào Thị Thanh Nhàn

nhan.dao@vnuk.edu.vn

Hợp tác quốc tế

Đặng Đức Long

long.dang@vnuk.edu.vn

Nguyễn Văn Nhân

nhan.nguyen@vnuk.edu.vn

Đoàn Minh Thu

thu.doan@vnuk.edu.vn

Sponsors


Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi